Досвід та інновації викладачів

Публікації в періодиці

Журнали, інформаційні вісники

Антиков М.М., директор МК СумДУ, заслужений працівник освіти і науки України,  «Сто років на освітянській професійній ниві». Освіта. Технікуми. Коледжі. №3,  2017 р.

Лобов С.В., викладач спеціальних дисциплін, старший викладач, «Оформлення кабінету спеціальності « Галузеве машинобудування».  Освіта. Технікуми. Коледжі. №3,  2017 р.

Голубкова І.М., викладач фізики, викладач – методист, «Використання методу проектів для активізації пізнавальної діяльності під час навчання фізики». Освіта. Технікуми. Коледжі. №3,4,  2018 р.

Вороніна Н.К., викладач математики, викладач – методист,  «Проблеми навчання та виховання обдарованих дітей: сутність, структура, перспективи розвитку». Освіта. Технікуми. Коледжі. №3,4 , 2018 р.

Якущенко О.А., викдадач соціальних дисциплін, старший викладач, «Історія – це поруч…». Освіта. Технікуми. Коледжі. №3,4 , 2018 р.

Скороходова Л.І., викладач економічних дисциплін,  «Міжнародний досвід побудови національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом». Суми ФОП Цьома С.П.2018-Ч2, випуск №32

Косова Т.М., викладач іноземної мови, старший викладач, «Використання інноваційних форм, методів , технологій E- Learning та B- Learning в навчальному процесі: особливості та переваги». Освітні інновації:філософія, психологія, педагогіка: збірник наукових статей у 2-х частинах, 2018-Ч2.

Ровна А.В., викладач комп’ютерних дисциплін, Rezekne Academy of Technologies, Faculty of Engineering, Rezekne, Latvia June 20 – 22, 2019, 12 th International Scientific Practical Conference “Environment. Technology. Resources” «DATA SCIENCE APPROACH FOR IT PROJECT MANAGEMENT», Janis Grabis, Bohdan Haidabrus, Serhiy Protsenko, Iryna Protsenko, Anna Rovna.

Пономаренко Н.П., викладач філологічних дисциплін,

«Редакторський фах крізь призму аналізу наукових джерел та емпіричних досліджень» //Наталія Пономаренко// Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових праць/[редкол.: М. Плачинда (голов. пед.) та інші ]. – Кропивницький: ЛА НАУ, 2018. – Вип. 3. – С. 145–149.

«Формування соціокультурної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики на заняттях з української мови»/ Наталія Пономаренко// Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць/Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 451-461.

«Школа професійної підготовки фахівців журналістики: закордонний досвід»/ Наталія Пономаренко//Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – 2018. – №5 (79). –  С. 56–66.

  Вороніна Н.К., Скороходова Л.І. «Методика проведення бінарних занять як одно з форм реалізації міжпредметних зв’язків». Фахова передвища освіта, №4  2020 р.

Голубков І.Г., викладач математики, викладач-методист, «Формування ключових математичних компетентностей під час розв’язування прикладних задач» Фахова передвища освіта, № 3 , 2020р

Голубкова І.М, викладач фізики, викладач-методист, «Використання технології «змішаного навчання» для розвитку пізнавальної діяльності студентів». Освітня траєкторія. Інформаційний вісник науково-методичного центру вищої та фахової перед вищої освіти Міністерства освіти та науки України, №6, січень 2020р.

Крамар Л.М., викладач фізики, «Використання лабораторних робіт для формування практичних компетентностей з фізики» Фахова передвища освіта,  №3,  2020 р

Голубков І.Г., Голубкова І.М «Математика+фізика: використання бінарних занять для реалізації міжпредметних зв’язків» Фахова передвища освіта. Навчально-методичний журнал №2,2020, 92с.

Ананченко Ю.М., Вороніна Н.К., Скороходова Л.І., «Бінарне заняття як форма реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі підготовки студентів в умовах ЗФПО: з досвіду МК СумДУ» Науковий журнал:  Фізико-математична освіта (СДПУ) №3(25) 2020р.

Конференції, фестивалі

 Вороніна Н.К. ., викладач математики, викладач – методист:

      ІІІ  Міжнародна науково – методична конференція «Розвиток умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання природничо – математичних дисциплін» 8-9.11.2018.

.      Всеукраїнська наукова конференція «Перспектива 2018»; «Квадрат Піфагора в нумерології»

     ΙΙΙ,V науково-методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти», 29.10-01.11.2018р.; 28-30.1-.2019р.

     Фестиваль освітнього лідерства «Clever» 22.09.2018; 21.09.2019р.

Лобова В.В. ., викладач інформатики і  математики, старший викладач:

«Формування компетенцій студентів коледжів засобами технології веб-квестів при навчанні інформатики»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2018 р., м.Суми; у 2-х частинах. – ФОП Цьома С.П., 2018. -Ч. 1. -132 с.

«Організаційно- педагогічні засади використання ІКТ у патріотичному вихованні студентів в навчальній і позакласній діяльності»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференціі «Діджиталізація освітнього простору України» , вересень 2019, Бердянськ

     ІІІ, V Науково – методична сесія фізмат фестивалю «Актуальні питання фізмат освіти» в рамках концепції «Нова українська школа» 29.10-01.11.2018. .; 28-30.1-.2019р.

     Міжнародна науково – практична конференція «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця».

      Науково-практичний семінар «Навчання інформатики: професійне зростання та творчий пошук» 6-7.12.2018;

      Всеукраїнський науково-практичний семінар «STEM – освіта: Інноваційні проєкти для НУШ» 22.-23.04.2019.

            Крамар О.П., викладач математики, старший викладач:

    ІV, V науково – методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках концепції «Нова українська школа»; 03-04.квітня 2019 р.; 28-30.1-.2019р.

      Регіональна конференція для шкільних педагогів магістральний міні – EdCamp Konotop

            Крамар Л.М., викладач фізики:

Регіональна конференція для шкільних педагогів магістральний міні – EdCamp Konotop,

ІV,V науково – методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках концепції «Нова українська школа», 03-04.квітня 2019 р..; 28-30.1-.2019р.

      Комар Н.Д., викладач фізики, викладач – методист:

ІV,V науково – методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках концепції «Нова українська школа», 03-04.квітня 2019 р.; 28-30.1-.2019р.

Голубкова І.М., викладач фізики, викладач – методист:

ІV,V науково – методична сесія фізико-математичного фестивалю «Актуальні питання фізико-математичної освіти в рамках концепції «Нова українська школа», 03-04.квітня 2019 р.; 28-30.1-.2019р.

Голубкова І.М. Використання технології «змішаного навчання» для розвитку пізнавальної активності студентів. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій  у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали  ІV  Всеукраїнської   науково-методичної  конференції,  м. Суми, 27 листопада 2019 р

Голубков І.Г. Формування ключових компетентностей під час розв’язування фізичних задач. Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій  у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали IV Всеукраїнської науково-методичної конференції, м.Суми, 27 листопада 2019 р.

Линець В.П., викладач економічних дисциплін:

Всеукраїнська наукова конференція «Перспектива -2018» та публікація наукової статті «Аналіз використання вільного часу студентом»

Всеукраїнський конкурс робіт талановитої молоді у сфері грошей, фінансів та банківської справи

      І Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Акули бізнесу»

Крамінська Г.В., викладач економічних дисциплін:

  1Всеукраїнська наукова конференція «Перспектива -2018» та публікація наукової статті «Перспективи використання біопалива»

 Всеукраїнський конкурс робіт талановитої молоді у сфері грошей, фінансів та банківської справи.

Скороходова Л.І.,викладач економічних дисциплін:

Всеукраїнський бізнес форум «Бізнес-школа»

І Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Акули бізнесу»

Павленко В.В., викладач нарисної геометрії:

        Ivanov, V. Computer-Aided Positioning of Elements of the System “Fixture – Workpiece” / V. Ivanov, I. Pavlenko, O. Liaposhchenko, O. Gusak, V. Pavlenko // 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems (MMS-2018), paper no. 2279706, http://dx.doi.org/10.4108/eai.6-11-2018.2279706.Хорватія

       Застосування альтернативних методів розв’язання прикладних задач у графічних дисциплінах інженерного спрямування / В. В. Павленко, І. В. Павленко, А. Д. Лазаренко, В. В. Яковчук // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали V Всеукраїнської міжвузівської науково-технічної конференції (м. Суми, 17–20 квітня 2018 р.) / редкол.: О. Г. Гусак, І. В. Павленко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. –С. 136.

       Відкриті електронні ресурси для організації самостійної роботи студентів при вивченні графічних дисциплін / В. В. Павленко, І. В. Павленко // Позашкільна освіта: стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики : Матеріали І Обласної науково-практичної конференції (м. Суми, 23 березня 2018 р.). – Секція “ІКТ-технології в позашкільній освіті”. – Суми : Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (ОЦПО та РТМ), 2018. – С. 8-12.

Гуржій С.М., викладач філологічних дисциплін, старший викладач:

Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» 06.12.2018 р

Наливайко К.О., викладач філологічних дисциплін:

Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» 06.12.2018 р

 Біловодська Г.Г., викладач філологічних дисциплін,викладач – методист:

       Міжнародна науково-практична конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» 06.12.2018 р

Якущенко О.А., викладач соціальних дисциплін, старший викладач:

      Фестиваль освітнього лідерства «Clever» ,м. Київ, 22.09.2018р.

Ананченко Ю.М., викладач комп’ютерних дисциплін:

      Фестиваль освітнього лідерства «Clever» ,м. Київ, 22.09.2018р.

Сучкова В.В., викладач журналістики:

     ІІІ Науково – практична конференція «Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства», м. Київ, 13.12 2018.

Ровна А.В. викладач комп’ютерних дисциплін:

      XV Міжнародна науково-практична конференція Управління проектами у розвитку суспільства», «Ключові тренди в розвитку управління проектами – від раціональної моделі до поведінкової і нейро – економік» 19-20 травня 2018р. м. Київ,  Гайдабрус Б.В., Бабич К.В., Ровна А.В. Проект розроблення діалогової інформаційної системи на основі рекурентних нейромереж.

      ХІV  Міжнародна науково-практична конференція “Управління проектами: стан та перспективи”, Коблево, Миколаївська обл.. 11-14 вересня 2018 р.. А.В. Ровна Є.А. Дружинін, Проектно-орінтована діяльність ЗВО відповідно до нових нормативних вимог та сучасного стану розвитку індустрії.

      ХVI Міжнародна науково-практична конференція «PM Kiev’19» «Управление проектами в развитии общества». А.В. Ровна Є.А. Дружинін, МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В РАМКАХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ЗВО.

Забіцький Д.В., викладач спеціальних дисциплін:

     5-а Всеукраїнська  міжвузівська науково – технічна конференція «Сучасні технології у промисловому виробництві». 17-18 квітня 2018р.

Пономаренко Н.П., викладач філологічних дисциплін:

Міжнародна практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки» (31.07.2017, Ajman, UAE).

Міжнародна науково-практична конференція «Рідне слово в етнокультурному вимірі» (19-20 жовтня 2017 року, м. Дрогобич).

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції»                      (19–20.04.2018р., Кропивницький).

Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін» (26.04.2018р., Суми).

Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (17-18.05.2018р., м. Суми).

Усеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 24-26 жовтня 2017 року).

ІV Усеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі неперервної професійної освіти» (18.04.2018р., м. Київ).

Міжнародна науково-практична конференція «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін» (25.04.2019р., м. Суми).

            ІV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан і перспективи» (07-09.06.2019р., Луцьк).

Голубков І.Г., Голубкова І.М

 «Використання бінарних занять для формування цілісної наукової картини світу»  V Всеукраїнська науково-методична конференція, СДПУ, 25.11.2020 р.

Влезько О.М., Мельникова І.В.

«Самостійна форма роботи з географії як варіант розвитку практичних умінь студентів коледжу в карантинних умовах»,  Всеукраїнська наукова конференція, СДПУ, 09.-11.10.2020 р

Мельникова І.В, викладач географії,

« Напрямки використання статистичних матеріалів на заняттях географії в умовах інформаційного суспільства», ІІ Всеукраїнська науково- практична конференція для студентів та викладачів закладів вищої та перед вищої освіти, 14-15.05.2020 р., м. Маріуполь

 Конкурс студентських робіт СумДУ «Перший крок у науку»:

Ананченко Ю.М., викладач комп’ютерних дисциплін.

Ровна А.В., викладач комп’ютерних дисциплін.

Пономаренко Н.П., викладач філологічних дисциплін.

Скороходова Л.І. ., викладач економічних дисциплін

Линець В.П. ., викладач економічних дисциплін

Бершадська О.І., викладач іноземної мови

 

Школа Гуманної педагогіки (обласні Педагогічні читання)

 

Вороніна Н.К.,викладач математики, викладач – методист

Пономаренко Н.П., викладач філологічних дисциплін

Якущенко О.А., викладач соціальних дисциплін , старший викладач

Лобова В.В., викладач інформатики і математики, старший викладач

Щербак С.О., викладач філологічних дисциплін,старший викладач

Ровна А.В., викладач комп’ютерних дисциплін

Гуржій С.М., викладач філологічних дисциплін, старший викладач

Титаренко А.В., викладач соціальних дисциплін

Комар Н.Д., методист, викладач фізики, викладач – методист

Коломієць Я.М., викладач іноземної мови

Безматна Г.І., викладач іноземної мови

Голубкова І.М., викладач фізики, викладач – методист

Пальмова І.О. викладач хімії, старший викладач

Педагогічний Оскар -2018

Брали участь  викладачі: Гальченко І.Г.,викладач спеціальних дисциплін, Лобов С.В., викладач спеціальних дисциплін, старший викладач, Косова Т.М., викладач іноземної мови, старший викладач, Пономаренко Н.П., викладач філологічних дисциплін.

Відмічені нагородою:

Диплом ІІ ступеню – Косова Т.М., викладач іноземної мови, старший викладач, номінація «Сучасний навчальний посібник»;

Диплом ІІІ ступеню– Пономаренко Н.П., викладач філологічних дисциплін, номінація «Сучасний навчально – методичний комплекс з дисципліни».

Педагогічний Оскар -2020

Диплом ІІ ступеню –Павленко В.В., викладач спеціальних дисциплін, номінація «Сучасний навчальний посібник».

 

Проектні технології

Пономаренко Н.П., викладач філологічних дисциплін.

«Мовне обличчя сумського студента».

«Не бійтеся заглядати у словник…».

«Відомі невідомі Суми».

«Акули пера»

Робота в експертних групах

Вороніна Н.К., викладач математики, викладач – методист, голова журі учнівської олімпіади з математики серед ПТНЗ Сумської області,. голова журі огляду – конкурсу на краще комплексно – методичне забезпечення предмета «Математика» в закладах професійної ( професійно – технічної ) освіти

Комар Н.Д. викладач фізики, викладач – методист, голова журі огляду – конкурсу на краще комплексно – методичне забезпечення предмета «Фізика» в закладах професійної ( професійно – технічної ) освіти, голова журі учнівської олімпіади з фізики серед ПТНЗ Сумської області.

Пальмова І.О., викладач хімії, член журі зі складання і перевірки олімпіадних завдань обласної учнівської олімпіади з хімії.

Линець В.П. ., викладач економічних дисциплін, член експертної комісії спеціальності «Економіка підприємства».

Щербак С.О., викладач філологічних дисциплін, старший викладач,член журі Міжнародного мовно – літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, екзаменатор Українського центру оцінювання якості освіти з української мови.

Пономаренко Н.П. ., викладач філологічних дисциплін, член журі Міжнародного мовно – літературного конкурсу ім. Т. Шевченка.

Біловодська Г. Г., викладач філологічних дисциплін, викладач – методист, член журі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П. Яцика

Гуржій С.М., викладач філологічних дисциплін, старший викладач, член журі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П. Яцика

Наливайко К.О., викладач філологічних дисциплін, член журі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П. Яцика

Несвіт О.М., викладач спеціальних дисциплін, старший викладач,член експертної комісії з акредитації спеціальності «Друкарські машини і апарати».

Каруцький Ю.О., викладач спеціальних дисциплін, член експертної комісії спеціальності «Хімічне і нафтове машинобудування».

Мельникрва І.В., викладач географії,  голова журі учнівської олімпіади з географії серед ПТНЗ Сумської області.

Відкритий урок: розробки, технології, досвід

Безматна Г.І., викладач іноземної мови,

Конспект заняття «Вибір професії. Мрії та амбіції»