Нормативна база

Положення Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про адміністративну раду Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про організацію освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про педагогічну раду Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про Циклові комісії Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення


Положення про екзаменаційну комісію


ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів Відокремленого структурного підрозділу “Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету”


Колективний договір


Правила внутрішнього розпорядку


ПОЛОЖЕННЯ про Раду із забезпечення якості освітнього процесу


ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання діяльності викладачів


ПОЛОЖЕННЯ про про навчально-методичний комплекс дисципліни


ПОЛОЖЕННЯ про відділення


ПОЛОЖЕННЯ про кодекс академічної доброчесності


ПОЛОЖЕННЯ про силабус навчальної дисципліни


ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття фахової передвищої освіти


ПОЛОЖЕННЯ про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників


ПОЛОЖЕННЯ  про індивідуальний навчальний план здобувача освіти


ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти


ПОЛОЖЕННЯ про вільний вибір здобувачами освіти вибіркових навчальних дисциплін


ПОЛОЖЕННЯ про визнання та перезарахування кредитів ЄКТС при прийомі на навчання


ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг якості освіти


ПОЛОЖЕННЯ про форми контролю знань здобувачів освіти


ПОЛОЖЕННЯ про предметні гуртки


ПОЛОЖЕННЯ про змішення навчання здобувачів фахової передвищої освіти


ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіти


ПОЛОЖЕННЯ про Ради роботодавців та стейкхолдерів


ПОЛОЖЕННЯ про розроблення навчальних планів підготовки  здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня  «фаховий молодший бакалавр»


ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність здобувачів фахової передвищої освіти