МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Абітурієнту     x
  1. Документи приймальної комісії
  2. Результати вступних іспитів
  3. Рейтингові списки
  4. Сторінка "Вступ" (Facebook)
  5. Буклети спеціальностей

Сайт приймальної комісії

Спеціальність 061 «Журналістика»vudavnuch

Галузь знань 06 Журналістика.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст.

Кваліфікація - фахівець видавничо-поліграфічного виробництва.

Форма навчання - денна.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі базової середньої освіти

2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Підготовка молодших спеціалістів на спеціальності ведеться за інтегрованим навчальним планом ступеневої підготовки бакалаврів, що забезпечує можливість продовжити навчання в СумДУ на денній формі навчання без проходження державного незалежного тестування з 2 курсу на факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій зі спеціальності 5.03030301 «Журналістика» навчання з 3 курсу.

У навчальному процесі широко застосовується комп’ютерна техніка, інтерактивні методи навчання, вивчаються сучасні методи творення друкованої продукції.

Під час навчання студенти проходять навчальну, технологічну та переддипломну практику.

Навчальна практика проходить в редакціях міських, районних та обласних газет і журналів. Виправляють різні види помилок в тому числі і друкарські, корегують тексти різної складності.

Технологічна та переддипломна практика проходить у книжкових видавництвах міста та області, в редакціях газет та журналів, рекламних агенціях, державних органах виконавчої та законодавчої влади.

На технологічній практиці студенти отримують практичні навички оволодіння майстерністю творення друкованої продукції.

На переддипломній практиці проводиться стажування на посадах коректора, молодшого редактора видавництва або поліграфічного підприємства.

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і можуть працювати в редакціях та поліграфічних підприємствах різної форми власності на посадах:

  • коректора або молодшого редактора - перевіряє орфографію і пунктуацію в текстах газет, журналів, книг, виправляє друкарські помилки різного роду за допомогою словників і енциклопедій.
  • секретаря адміністрації - приймає відвідувачів, веде діловодство (реєструє вхідну і вихідну документацію); допомагає керівнику в плануванні його робочого дня; приймає телефонні дзвінки; організовує прийоми і наради.
  • справочинця (діловода) – відповідає за ведення документації в організації, суді, фірмі.