МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Абітурієнту     x
 1. Документи приймальної комісії
 2. Результати вступних іспитів
 3. Рейтингові списки
 4. Сторінка "Вступ" (Facebook)
 5. Буклети спеціальностей

Сайт приймальної комісії

Спеціальність  133 «Галузеве машинобудування» за спеціалізацією "Технологія обробки матеріілів на верстатах і автоматичних лініях"obrobka

Галузь знань - 13  Механічна інженерія

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Кваліфікація - технік-технолог

Форма навчання - денна та заочна

Термін навчання - 3 роки 10 місяців на базі базової середньої освіти

2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Підготовка молодших спеціалістів на спеціальності ведеться за двома напрямами:

 • за інтегрованим навчальним планом ступеневої підготовки бакалаврів, що забезпечує можливість випускникам коледжу продовжити навчання в СумДУ на 3 курсі денної форми навчання  для здобуття освітнього рівня бакалавра, спеціаліста або магістра;
 • за навчальними планами підготовки молодшого спеціаліста.

У навчальному процесі широко застосовується комп’ютерна техніка та технічні засоби навчання ,вивчаються сучасні методи проектування технологічних процесів виготовлення деталей на універсальних верстатах та верстатах з числовим програмним керуванням.

Під час навчання студенти проходять навчальну, технологічну і переддипломну практики.

Навчальна практика здійснюється в навчально-виробничих майстернях коледжу, де студенти набувають навички слюсарних та верстатних робіт.

Технологічна та переддипломна практики проводяться на підприємствах машинобудівної галузі міста, області, країни.

На технологічній практиці студенти вивчають технологічні процеси виготовлення деталей на верстатах та отримують 2-3 розряди з робочих професій верстатника або оператора верстатів з ЧПК.

На переддипломній практиці студенти проходять стажування на посадах майстра, техніка - технолога дільниці цеху та контрольного майстра відділу технічного контролю та збирають необхідний матеріал для дипломного проекту.

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і можуть працювати на машинобудівних підприємствахрізної форми власностіна посадах:

 • техніка-технолога управління головного технолога – проектує технологічні процеси механічної обробки деталей машин з оформленням відповідної технологічної документації;
 • техніка-технолога механоскладального цеху – забезпечує виконання технологічних процесів обробки деталей на дільницях;
 • технолога-програміста – розробляє операційну технологію для верстатів з ЧПК;
 • майстра виробничої дільниці – організовує виробництво на дільниці, керує роботою підпорядкованих йому бригад робітників;
 • контрольного майстра бюро технічного контролю цеху – організовує контроль якості продукції і керує роботою контролерів цеху.