МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Абітурієнту     x
 1. Документи приймальної комісії
 2. Результати вступних іспитів
 3. Рейтингові списки
 4. Сторінка "Вступ" (Facebook)
 5. Буклети спеціальностей

Сайт приймальної комісії

Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»ekonom

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація – молодший спеціаліст з економіки підприємства

Форма навчання – денна, заочна

Термін навчання – 2 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти.

1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Підготовка молодших спеціалістів ведеться за інтегрованим навчальним планом ступеневої підготовки бакалаврів, що забезпечує можливість випускникам коледжу без проходження державногонезалежного тестуванняпродовжити навчання в СумДУ на 3 курсі денної форми навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра, спеціаліста або магістра на факультеті „Економіки та менеджменту” на спеціальностях:

 • «Економіка та бізнес-адміністрування»;
 • «Менеджмент організацій»;
 • «Маркетинг та управління інноваційною діяльністю»;
 • «Фінанси та кредит».

У навчальному процесі широко застосовується комп’ютерна техніка, інтерактивні методи навчання, сучасні новітні технології.

Під час навчання студенти проходять навчальну та виробничу практику на підприємствах різних галузей міста, області, країни.

Навчальна практика. Студенти набувають вмінь потрібних для розрахунку планових показників обсягів виробництва цеху та дільниці, планування собівартості продукції, складання звітної документації , потрібних для забезпечення діяльності структурних підрозділів підприємства.

Виробнича практика. Студенти набувають практичних навичок з організації та планування діяльності підприємства, визначення його техніко-економічних показників, обліку та аналізу фінансово-економічного стану підприємства.

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і можуть працювати на машинобудівних підприємствахрізної форми власностіна посадах:

 • менеджер - очолює організацію, її структурно відокремлений виробничий або функціональний підрозділ і наділений повноваженнями приймати рішення щодо розпорядження виділеними йому матеріальними, фінансовими, трудовими ресурсами;
 • економіст чи консультант з економічних питань - здійснює економічний аналіз господарської діяльності організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів;
 • бухгалтер – здійснює облік операцій по касі, основних засобах, валютних операціях, розрахунків зарплати, складському обліку, нарахування та сплату податків, зборів, складання фінансової звітності;
 • маркетолог – фахівець з вивчення запитів покупців і просування товару. Досліджує, яка продукція матиме великий попит і чому, оцінює ринок конкретних товарів і послуг;фінансовий аналітик - досліджує компанії-емітенти (випускають акції) і готує рекомендації щодо купівлі, продажу або утримання цінних паперів.