МАШИНОБУДІВНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Абітурієнту     x
  1. Документи приймальної комісії
  2. Результати вступних іспитів
  3. Рейтингові списки
  4. Сторінка "Вступ" (Facebook)
  5. Буклети спеціальностей

Сайт приймальної комісії

himmashСпеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» за спеціалізацією «Хімічне і нафтове машинобудування»

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік – конструктор

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти

2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

Підготовка молодших спеціалістів ведеться за інтегрованим навчальним планом ступеневої підготовки бакалаврів, що забезпечує можливість випускникам коледжу продовжити навчання в СумДУ на 3 курсі денної форми навчання  для здобуття освітнього рівня бакалавра або магістра.

Під час навчання студенти проходять навчальну, технологічну і переддипломну практики.

Навчальна практика здійснюється в навчально-виробничих майстернях коледжу, де студенти набувають навички слюсарних та верстатних робіт.

Технологічна та переддипломна практики проводяться на підприємствах машинобудівної галузі міста, області, країни.

На технологічній практиці студенти вивчають технологічні процеси заготівельних, механоскладальних та зварювальних виробництв, працюють на робочих місцях і отримують 2-3 розряди з робочих професій контролера, слюсаря-складальника, розмітника, зварювальника, котельника та інші.

На переддипломній практиці студенти проходять стажування на посадах майстра, техніка-технолога, техніка-конструктора, контрольного майстра відділу технічного контролю та збирають необхідний матеріал для виконання теми дипломного проекту.

Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і працюють на машинобудівних підприємствах різної форми власності на посадах:

- техніка-конструктора - розробляє  робочі креслення машин і апаратів та їх елементів, виконує необхідні інженерні розрахунки  на основі сучасного  програмного  забезпечення;

- техніка-технолога - розробляє технологічні процеси на заготівельні, котельні, механоскладальні операції виготовлення деталей та вузлів машин і апаратів;

- техніка-лаборанта - проводить механічні випробування матеріалів, металографічні дослідження зразків, аналіз якості з’єднання зварюванням та дослідження корозійних процесів у металах;

- майстра виробничої дільниці - організовує виробництво на дільниці, керує роботою бригад робітників, які йому  підпорядковані;

- контрольного майстра – організовує контроль якості продукції і керує роботою контролерів цеху.

Базові підприємства: ПАТ «Сумське НВО», АТ «Сумський завод «Нансосенергомаш»», ВО «Сумихімпром», АТ «НВАТ «ВНДІІкомпресормаш» та ін.